Algemene Voorwaarden

undefined


ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Vicomar onderdeel van en handelend onder de naam Jeroen Smits Produkties BV

Algemene voorwaarden van de B.V. (Nederlandse besloten vennootschap) Jeroen Smits Produkties BV., gevestigd te Voorburg en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder registratienummer 28083685


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

Vicomar, Jeroen Smits Produkties BV: de BV Jeroen Smits Produkties BV., ongeacht of handelsnaam Jeroen Smits Produkties BV. of een andere handelsnaam wordt gebruikt. Nader te noemen JSP/Vicomar

Klant: één of meerdere derden waarmee JSP/Vicomar één of meerdere (deel) overeenkomsten is aangegaan / is aangegaan en namens wie JSP/Vicomar diensten verricht.

Algemene Voorwaarden: de huidige Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle juridische acties die door JSP/Vicomar worden ondernomen of welke actie van JSP/Vicomar dan ook resulteert in een verbintenis met (een) derde partij / partijen.

Dienstverlening: elke werkzaamheden bestaande uit een of meer aspecten, ongeacht de (on) materiële aard, die JSP/Vicomar uitvoert namens (een) Opdrachtgever (s) en / of elke levering van een of meer zaken / diensten.

Bieding: het aanbod van JSP/Vicomar aan de Klant waarin in ieder geval (summier) de vereiste Services en de prijs worden aangeboden.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen JSP/Vicomar en opdrachtgever, waaruit de Service JSP/Vicomar zal optreden, komt tot stand.

Inhoud: audiovisueel en tekstueel materiaal dat door JSP/Vicomar, derden, consumenten of de Klant in de context van de Dienst wordt geplaatst en / of waarnaar wordt verwezen.

Artikel 2. Algemene / toepasselijkheid voorwaarden

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle juridische acties die door JSP/Vicomar worden ondernomen en / of welke actie door JSP/Vicomar wordt ondernomen, resulteert in een verbintenis met (een) derde partij / partijen.

2.2. Algemene voorwaarden van een klant worden uitdrukkelijk afgewezen.

2.3. JSP/Vicomar accepteert geen algemene (schriftelijke) verwijzingen naar algemene voorwaarden van een Klant.

2.4. Indien een of meer van de bepalingen nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht.

2.5. JSP/Vicomar behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zijn ook van toepassing op reeds van kracht zijnde overeenkomsten.

2.6. De Klant wordt per e-mail op de hoogte gesteld van wijzigingen in de Algemene Voorwaarden en de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. De Klant kan aankondigen niet akkoord te gaan met de gewijzigde Algemene Voorwaarden en behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. Biedingen worden schriftelijk (en / of per e-mail) gedaan en zijn geheel vrijblijvend.

3.2. Een overeenkomst wordt gesloten wanneer JSP/Vicomar het Bod ontvangt, ondertekend door de Klant en teruggestuurd per post, fax of e-mail. Genoemd participatieovereenkomst

3.3. Bij gebrek aan een ondertekend bod wordt een Overeenkomst tussen de Klant en JSP/Vicomar gesloten wanneer JSP/Vicomar de Dienst namens de Klant begint uit te voeren.

3.4. In het geval dat JSP/Vicomar om welke reden dan ook, bij gebrek aan een door de Klant ondertekend Bod, begint met het uitvoeren van de Dienst, wordt van de Klant verwacht dat hij met het Bod heeft ingestemd.

3.5. Alle biedingen van JSP/Vicomar zijn niet bindend. JSP/Vicomar behoudt zich het recht voor om reeds uitgebrachte biedingen in te trekken. Het bod is te allen tijde gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie van dat moment

3.6. Fouten of vergissingen in aanbiedingen op de website, biedingen en andere publicaties van JSP/Vicomar zijn niet bindend.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. JSP/Vicomar voert de werkzaamheden met betrekking tot de Service zorgvuldig uit en houdt daarbij rekening met de normen die van toepassing zijn op de discipline van JSP/Vicomar.

4.2. Indien en voor zover Opdrachtgever wijzigingen in de Dienst toestaat, nadat partijen overeenstemming hebben bereikt over de (wijze van) uitvoering van de Overeenkomst, worden die wijzigingen als meerwerk beschouwd. JSP/Vicomar is in dat geval wettelijk gerechtigd om, naast de voor de Dienst overeengekomen prijs, de gebruikelijke prijs voor dergelijk meerwerk in rekening te brengen. Indien wijzigingen leiden tot minder werk, blijft de overeengekomen prijs van kracht.

4.3. JSP/Vicomar is voor de uitvoering van de dienst (gedeeltelijk) afhankelijk van de door de Klant verstrekte gegevens en informatie. JSP/Vicomar kan de Dienst niet verlenen indien de verstrekking van gegevens en informatie niet en / of niet tijdig plaatsvindt. JSP/Vicomar begaat geen enkele inbreuk jegens de Klant in het geval dat gegevens en / of informatie die door de Klant te laat wordt verstrekt en / of onjuist leidt tot tekortkomingen in de uitvoering van de Dienst. In het geval dat, nadat de Klant uitdrukkelijk door JSP/Vicomar is geïnformeerd dat hij een tekortkoming heeft begaan, waarbij een redelijke termijn voor levering en / of kennisgeving is voorzien, de Klant zijn / haar verplichting om de vereiste informatie te verstrekken niet nakomt, JSP/Vicomar is wettelijk gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en is de opdrachtgever gehouden de door JSP/Vicomar daardoor geleden schade te vergoeden.

4.4. JSP/Vicomar is gerechtigd de diensten van (een) derde (n) in te schakelen om de Dienst uit te voeren, zonder toestemming van de Klant.

4.5. Indien de uitvoering van een Dienst gewijzigd dient te worden, vanwege een omstandigheid waarvoor JSP/Vicomar niet aansprakelijk kan worden gehouden, dan zal een dergelijke wijziging plaatsvinden na goed overleg tussen de Klant en JSP/Vicomar. Opdrachtgever heeft onder deze omstandigheden niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

4.6. De Klant is zich ervan bewust dat ontevredenheid over de esthetische aspecten van de Dienst nooit zal leiden tot toerekenbare tekortkomingen van JSP/Vicomar.

4.7. Partijen zullen in ieder geval streven naar strikte geheimhouding van alle kennis die zij opdoen als gevolg van de uitvoering van de Dienst. Alle documenten, samples, (business) modellen, items, films, content, concepten of data-opslagapparaten, zowel schriftelijk, digitaal als / of elektronisch, blijven in het bezit van de partij die deze levert voor de uitvoering van de Dienst.

Artikel 5. Toepassingen / gebruik door opdrachtgever

5.1. Alleen de Klant krijgt het overeengekomen exclusieve recht om gebruik te maken van de door JSP/Vicomar geleverde Dienst en is niet gerechtigd dit gebruiksrecht uit te breiden naar één of meerdere derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JSP/Vicomar. Een Klant is verplicht om een ​​overdracht of exploitatie van de Service door derden aan te vragen uiterlijk 14 dagen voor de beoogde overdracht of exploitatie.

5.2 De Klant heeft niet het recht:

om de Service te gebruiken en / of toe te passen in strijd met de wet;

om onwettige of moreel verwerpelijke activiteiten en / of opvattingen op welke manier dan ook uit te voeren, te veroorzaken, te promoten, te onderwijzen, uit te breiden en / of te publiceren, voor welk doel dan ook;

de Dienst op welke manier dan ook te gebruiken om expliciet seksueel gericht materiaal van welke aard dan ook te bezitten of te publiceren;

de Dienst op enigerlei wijze te gebruiken en / of enig ander materiaal in combinatie met de dienst zodanig te gebruiken dat een of meer door JSP/Vicomar gebruikte goederen worden beschadigd, ongeacht of deze goederen in bezit zijn van en / of worden gebruikt door JSP/Vicomar of derden.

5.3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking, plaatsing en beheer van Content die door consumenten wordt ingediend. Op de verwerking, plaatsing en beheer van deze content zijn de voorwaarden van de Klant van toepassing, mits deze in overeenstemming zijn met de Algemene Voorwaarden van JSP/Vicomar.

5.4. JSP/Vicomar is niet verantwoordelijk voor schade geleden door het plaatsen van Content, geproduceerd door consumenten of derden. Hierbij behoort ook de overdracht en claims van beeld en portretrecht die in de content is opgenomen aangeleverd door opdrachtgever.
JSP/Vicomar is onder geen beding en onder welke vorm dan ook verantwoordelijk voor het niet afkopen of naleven van rechten binnen beeld en portretrecht. Opdrachtgever vrijwaart JSP/Vicomar dan ook van iedere mogelijke claim of stelt hen schadeloos.

Artikel 6. Boetes

6.1. In het geval dat een Cliënt, in welke mate dan ook, een of meerdere bepaling (en) in de Overeenkomst en / of de Algemene Voorwaarden overtreedt, zal de Cliënt JSP/Vicomar een boete van € 250, - per dag betalen, zonder voorafgaande kennisgeving van verzuim en / of rechterlijke tussenkomst, ongeacht of de overtreding direct of indirect aan de opdrachtgever kan worden toegerekend.

6.2. De boete herstelt geen enkele schade en, afgezien van de verschuldigde boete, stelt JSP/Vicomar de Cliënt aansprakelijk voor schade als gevolg van de overtredingen, van welke aard dan ook.

6.3. In geval van (een) overtreding (en) als bedoeld in dit artikel, is JSP/Vicomar B.V. van rechtswege gerechtigd de uitvoering van de Diensten onmiddellijk te beëindigen, zonder dat JSP/Vicomar op enigerlei wijze aansprakelijk wordt gehouden door Opdrachtgever en / of een of meer derden.

Artikel 7. Facturering / betaling

7.1. JSP/Vicomar is wettelijk gerechtigd om een ​​of meerdere vooruitbetalingen aan de Klant in rekening te brengen alvorens te beginnen met het uitvoeren van de Dienst en / of tijdens de uitvoering van de Dienst. Indien partijen het niet eens kunnen worden over de prijs, de wijze van betaling en de verplichting met betrekking tot deze vooruitbetalingsfacturen, is JSP/Vicomar niet verplicht om te beginnen met het uitvoeren van de Dienst en / of door te gaan met het uitvoeren van de Dienst. 7.2. JSP/Vicomar hanteert voor haar facturen een betalingstermijn van 14 dagen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever naast het gefactureerde bedrag direct de wettelijke handelsrente verschuldigd. 

7.3 Alle kosten, ongeacht welke buitengerechtelijke en / of gerechtelijke aard, inclusief advocaatkosten, deurwaarderskosten en griffierechten, die JSP/Vicomar redelijkerwijs maakt bij het innen van de betaling van de facturen, of in het kader van welk geschil dan ook met de Klant en met betrekking tot de uitvoering van de Dienst, worden in rekening gebracht aan de Klant. Alle kosten die bij gerechtelijk bevel aan de klant worden toegerekend, worden in mindering gebracht op de kosten die JSP/Vicomar gerechtigd is aan de klant in rekening te brengen. 

7.4. In het geval dat de Klant regelmatig betalingen moet doen aan JSP/Vicomar (bijvoorbeeld als gevolg van een abonnement), is JSP/Vicomar wettelijk gerechtigd om regelmatig prijswijzigingen door te voeren, indien deze prijswijzigingen: noodzakelijk zijn om inflatoire redenen, en / of; zijn vereist vanwege andere belangrijke (kostenverhogende) omstandigheden van JSP/Vicomar, en / of; de marge van 5% op de vorige door JSP/Vicomar aangehouden prijs niet overschrijden, en; komen niet tweemaal of vaker voor binnen een periode van drie maanden, tenzij de ene verhoging betrekking heeft op de inflatie en de andere op belangrijke (kostenverhogende) omstandigheden, waarbij tweemaal of meer verhogingen binnen drie maanden zijn toegestaan. 

7.5. Indien JSP/Vicomar gehouden is een prijsverhoging van meer dan 5% toe te passen, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst wegens die prijsverhoging binnen 30 dagen na de daadwerkelijke prijsverhoging te beëindigen. Na overschrijding van de termijn van 30 dagen vervalt dit recht. 

7.6 JSP/Vicomar behoudt zich te allen tijde het recht voor om fluctuaties in wisselkoersen die verband houden met de Service of aankopen bij derden die verband houden met de Service, bij de volgende betalingsverplichting van de Klant in rekening te brengen.

7.7. In het geval dat de Klant de Overeenkomst beëindigt, zoals bedoeld in art. 7.5 van de Algemene Voorwaarden is de Klant aan JSP/Vicomar de normale prijs verschuldigd die JSP/Vicomar in rekening zou brengen in geval van een volledige en correcte nakoming van de Overeenkomst, evenredig aan de periode. Indien en voor zover JSP/Vicomar gedwongen is de diensten van een of meer derden in te schakelen en JSP/Vicomar niet gerechtigd is om de overeenkomst (en) die in geval van beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever onmiddellijk wordt beëindigd, is Opdrachtgever ook de door JSP/Vicomar gemaakte kosten verschuldigd. JSP/Vicomar door gebruik te maken van de diensten van die derde partij / die derde partijen, tot het eerste moment dat JSP/Vicomar in staat is de overeenkomst (en) met die derde partij (s) te beëindigen.

7.8. De Klant is verplicht de door JSP/Vicomar verzonden facturen te betalen, zonder dat de Klant recht heeft op een schikking, opschorting, aftrek, korting of welk ander rechtsinstrument dan ook dat volledige betaling van de facturen zou belemmeren.

7.9. De door JSP/Vicomar genoemde prijzen in het kader van overleg, onderhandeling en / of bieding zijn alle exclusief BTW en - tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen - exclusief gemaakte kosten van derden, materiaalkosten, transportkosten, reiskosten, verblijfkosten en verzuimkosten. , en / of welke andere vergelijkbare kosten dan ook, door JSP/Vicomar en / of de vertegenwoordigers van JSP/Vicomar.

7.10. In het geval dat twee of meer klanten JSP/Vicomar inschakelen voor een enkele (deel) opdracht, zijn deze twee of meer klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de facturen.

7.11. JSP/Vicomar heeft zijn tarieven voor werkzaamheden en abonnementen op het platform geplaatst en/of heeft deze in de vorm van PDF aan klant gecommuniceerd en/of heeft deze in een voorstel aan klant gecommuniceerd en/of anderszins de klant de tarieven voorafgaand duidelijk gecommuniceerd. 

7.12. Bij eventuele verhoging van tarieven en abonnementen kunnen deze door JSP/Vicomar niet worden doorberekend op reeds lopende overeenkomsten. Verhogingen van tarieven en abonnementsgelden zijn alleen van toepassing op nieuw af te sluiten overeenkomsten na de datum van verhoging

7.13. JSP/Vicomar biedt de mogelijkheid tot het verkrijgen van staffelkortingen. Daarnaast biedt JSP/Vicomar de mogelijkheid om bij een jaarbetaling in maand 1 van de overeenkomst een korting van 1 maand te verkrijgen.

Artikel 8. Opschorting

8.1. JSP/Vicomar is gerechtigd de uitvoering van de Dienst onmiddellijk te staken, mocht de Klant in gebreke blijven met enige betalingsverplichting. Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst

9.1. De Overeenkomst tussen de Klant en JSP/Vicomar eindigt wanneer beide partijen aan alle voorwaarden van de Overeenkomst en / of zoals in deze Algemene Voorwaarden bedoeld hebben voldaan. 9.2. Afgezien van gewichtige redenen is Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen. In het geval dat de Klant besluit de overeenkomst te beëindigen en JSP/Vicomar wordt gedwongen om deze beëindiging te accepteren (bijvoorbeeld in het geval van belangrijke redenen), is de Klant verplicht om enige schade - direct of indirect - te betalen die JSP/Vicomar lijdt als gevolg van deze beëindiging. Tevens is Opdrachtgever gehouden tot betaling van een boete ter hoogte van 50% van de uit hoofde van de Overeenkomst aan JSP/Vicomar verschuldigde vergoeding, exclusief btw. Deze boete herstelt geen enkele schade en is zonder gerechtelijke tussenkomst door de opdrachtgever verschuldigd. 

9.3. In het geval dat de Overeenkomst tussen JSP/Vicomar en de Klant als een langetermijnovereenkomst van aard is en er geen specifieke afspraken zijn gemaakt over de beëindiging / voortzetting van de Overeenkomst, kan de Klant de Overeenkomst pas tegen het einde van de maand beëindigen, met een opzegtermijn van vier maanden.

9.4. De opzegtermijn als bedoeld in artikel 

9.3 van de Algemene Voorwaarden is langer indien en voor zover JSP/Vicomar voor de uitvoering van de Dienst de diensten van een of meer derden heeft moeten inschakelen, waarvan de overeenkomst niet binnen de genoemde opzegtermijn van vier maanden. In dat geval geldt een opzegtermijn die gelijk is aan de opzegtermijn waaraan JSP/Vicomar in die overeenkomst (en) met die derde (n) / derden is gebonden, in ieder geval met een minimum van vier maanden.

9.5. Voor opzegging van abonnementsvormen ten behoeve van het plaatsen van videocontent geldt dat deze uiterlijk voor het einde van de 11e maand van de overeenkomst, de elfde maand berekend vanaf ingang overeenkomst, moet worden opgezegd. Bij niet tijdig opzeggen wordt de overeenkomst voor de duur van 12 maanden verlengt.

9.6. De datum waarop de content is geplaatst op het platform van JSP/Vicomar is de dag waarop het abonnement start.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. JSP/Vicomar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door de Klant en / of derden geleden schade en / of geleden als gevolg van de uitvoering van de Dienst, behoudens opzet en grove roekeloosheid.

10.2. In geval van opzet en / of grove roekeloosheid van vertegenwoordigers en / of ondergeschikten van JSP/Vicomar, is de aansprakelijkheid van JSP/Vicomar voor door de opdrachtgever geleden schade uitgesloten.

10.3. In ieder geval, indien en voor zover JSP/Vicomar om welke reden dan ook aansprakelijk is voor enige schade geleden door de Klant en / of derden, zal die aansprakelijkheid nooit meer bedragen dan 50% van het totale bedrag, exclusief BTW, van de door JSP/Vicomar in rekening te brengen bedragen aan de Klant met betrekking tot de Dienst. Indien en voor zover JSP/Vicomar periodiek afspraken heeft gemaakt met Opdrachtgever, is voornoemde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan tweemaal de waarde van de periodieke factuur die JSP/Vicomar in dat geval aan Opdrachtgever mag doen toekomen.

10.4. JSP/Vicomar is niet aansprakelijk voor het plaatsen van en verwijzen naar Inhoud van derden geplaatst door de Klant. De inhoud blijft te allen tijde in het bezit van de juridische eigenaar en zal niet in het bezit komen van de klant of JSP/Vicomar door plaatsing van de referentie, op voorwaarde dat de klant de eigenaar van de inhoud is.

10.5. JSP/Vicomar is niet aansprakelijk voor het plaatsen van of verwijzen naar Content die in strijd is met de gebruiksvoorwaarden, licentievoorwaarden of andere voorwaarden van de eigenaar van deze Content of de service die deze Content host en / of dient.

Artikel 11. Regeling van geschillen / forumkeuze

11.1. Alles met betrekking tot de uitvoering van de Dienst of enige verbintenis tussen JSP/Vicomar en de Klant wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

11.2. De bevoegde rechter te Den Haag is exclusief bevoegd voor geschillen.

Artikel 12. Beleid ten aanzien van persoonsgegevens

12.1. JSP/Vicomar is wettelijk gerechtigd om persoonlijke informatie te verzamelen over het gebruik van de Dienst door de Klant en consumenten.

12.2. Of het nu door middel van eigen technologie of door die van derden is, JSP/Vicomar kan gegevens verzamelen over gebruikers van de Dienst en de Klant.

12.3. JSP/Vicomar heeft het recht om verzamelde persoonlijke informatie te gebruiken om de service voor de klant en consumenten te verbeteren.


Artikel 13. Software

13.1. De Klant krijgt een niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot de Software voor de duur van de overeenkomst. De Klant gaat akkoord met de licentievoorwaarden van de geleverde Software. Embedcodes en direct links behoren ook hiertoe.

13.2. JSP/Vicomar is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de Software door de Klant dat in strijd is met de wet en de algemene voorwaarden van derden.

Bijlage I Voorwaarden met betrekking tot hosting en streaming

1. Dit deel van de Algemene Voorwaarden bevat bepalingen die uitsluitend van toepassing zijn op internetdiensten, zoals streaming, (web) hosting, e-mail en / of domeinregistratie

2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan:

de Dienst op enigerlei wijze te gebruiken en / of enig ander materiaal in combinatie met de dienst te gebruiken, zodanig dat een of meer door JSP/Vicomar gebruikte servers beschadigd raken, ongeacht of deze servers in het bezit zijn van en / of gebruikt worden door JSP/Vicomar of door JSP/Vicomar in te schakelen derden.

3. De overeenkomst voor hosting en streaming wordt aangegaan voor de periode van drie (3) jaar, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

4. JSP/Vicomar zorgt zorgvuldig voor de beschikbaarheid van de Dienst en stelt alles in het werk om een ​​optimale beschikbaarheid te bieden. JSP/Vicomar kan niet garanderen dat verbindingen, zoals kabels en / of andere verbindingen met hostingpartijen en / of streamingdiensten bij Amazon Web Services of andere partijen altijd beschikbaar zijn. De algemene voorwaarden van Amazon Web Services zijn van toepassing op Amazon Web Services.

5. JSP/Vicomar handhaaft zorgvuldig de beschikbaarheid van verschillende besturingssystemen (zoals Smart TV) en platforms (zoals Apple iOS). JSP/Vicomar kan onderbrekingen op verschillende platforms niet uitsluiten als gevolg van updates of fouten in deze platforms of besturingssystemen.

6. JSP/Vicomar is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de Service als gevolg van tekortkomingen in verbindingen in services en gebruikte services door derden die de Service beschikbaar stellen.

7. De Algemene Voorwaarden van JSP/Vicomar zijn onverminderd van toepassing, ook op de hosting van websites en / of internetdiensten als bedoeld in deze bijlage, voor zover deze niet in strijd zijn met de bepalingen in deze bijlage.